Algemene voorwaarden Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl

Tot stand gekomen op 01 Oktober 2015

Algemene Voorwaarden van de heer Robert Liem handelend onder de naam Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl gevestigd aan De Koperwiek 19, 9801 JG, te Zuidhorn, ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 60178868
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Definities

• Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl: alle activiteiten die de heer Robert Liem handelend onder de naam Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 60178868, ontplooit.
• Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht of zal verrichten.
• Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
• Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
• Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst(en)
• Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl en de Opdrachtgever.

Werkingssfeer

• Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en offerte van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl en voor elke Overeenkomst, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
• De geleverde diensten uitgevoerd door betrokken 3e partijen, vallen onder de algemene voorwaarden en verantwoordelijkheid van de betrokken uitvoerende partij.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die door een ingehuurde 3e partij wordt veroorzaakt.
• Eventuele schade veroorzaakt door een 3e partij zal op deze partij worden verhaald.
• Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
• Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

• Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
• Alle aanbiedingen en/of offertes van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
• Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl anders aangeeft.
• Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Totstandkoming Overeenkomst

• De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl.
Duur Overeenkomst
• De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project zoals bepaald in de betreffende offerte.

Wijziging overeenkomst

• Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
• Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
• Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
• Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl kunnen worden toegerekend.
• Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
• Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
• Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
• De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl.
• Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hierdoor worden gemaakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl kenbaar behoorde te zijn.

Honorarium

• Het Honorarium bestaat uit het offreerde bedrag + eventuele meer uren.
• Meer uren, worden belast met een uurtarief van €30.25 per uur.
• Het Honorarium en/of de tarieven zijn inclusief BTW.

Uitvoeringstermijnen

• De werkzaamheden zullen in beginsel worden uitgevoerd binnen een door de Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl opgegeven totaal planning.
• Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
• Indien Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl heeft verstrekt.

Risico-overgang

• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl is verantwoordelijk voor de coördinatie van Opdracht.
• Werkzaamheden die door 3e partijen worden uitgevoerd zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, en vallen onder de eindverantwoording van deze betrokken partners.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl is nimmer aansprakelijk te stellen voor fouten of beschadigingen die door 3e partijen worden veroorzaakt.

Betaling

• Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl aangewezen bankrekening.
• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl aan te geven wijze.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen per afgrond pakket worden gefactureerd.
• Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
• Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
• In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid

• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl voor rekening en risico van Opdrachtgever ingeschakelde derden.
• De aansprakelijkheid van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenvrhuizen.nl is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenvrhuizen.nl uit te keren bedrag in voorkomende gevallen.

Vrijwaring

• De Opdrachtgever vrijwaart Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Privacy

• De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl verstrekt, zal Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
• Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht.
• Het is Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
• Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Klachten / Geschillen

Robert’s Ouderen Verhuis Service | Ouderenverhuizen.nl vindt het zeer belangrijk dat u als klant tevreden bent over haar diensten en service. Uw klachten zullen dan ook serieus worden genomen en Robert’s Digi Service zal haar uiterste best doen om deze klachten naar volle tevredenheid af te handelen.
Voor eventuele klachten kunt u een e-mail sturen naar robert@ouderenverhuizen.nl of een brief sturen naar:

Robert’s Ouderen Verhuis Service
De Koperwiek 19
9801 JG ZUIDHORN

Bij een geschil zal er altijd eerst onderling overleg moeten plaatsvinden.
Indien opdrachtgever en Robert’s Ouderen Verhuis Service er niet uitkomen dan is het Nederlandse recht van toepassing.
Alleen de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen is gerechtigd om een uitspraak te doen in het geschil.

Contact

De Koperwiek 19
9801 JG ZUIDHORN
Telefoon : 06 – 23 88 07 74